ประวัติการอบรม/สัมมนา

 

ที่

ชื่อหลักสูตรอบรม

ระหว่าง

วัน เดือน ปี

สถานที่อบรม/สัมมนา

หลักฐานอ้างอิง

1

ฝึกอบรมครูคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษา

27-28 เม.ย 49

มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย

เกียรติบัตร

2

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อจัดเก็บไว้ในเครือข่าย

14-16 ก.ค.49

โรงเรียน

มัธยมวัดเบญจมบพิตร

เกียรติบัตร

3

ร่วมงานเวทีวิชาการครั้งที่ 3 สพท.กทม.1

7-8 ก.ย.49

โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์

เกียรติบัตร

4

การใช้โปรแกรม 3D Studio MAX

21-22 ก.ย.49

โรงเรียน

วชิรธรรมสาธิต

เกียรติบัตร

5

การบำรุงรักษาและแก้ไขปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์

16-17,23-24 ก.พ.50

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษา

เกียรติบัตร

6

การพัฒนาบุคลากร

14-15 มี.ค. 50

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เกียรติบัตร

7

หลักสูตรเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

15-17 ส.ค.50

โรงเรียน

มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

เกียรติบัตร

8

เทคนิคการเขียนวิจัยเพื่อนำเสนอในการประชุมเชิงวิชาการ

25 ส.ค. 50

มหาวิทยาลัย

ราชภัฎจันทรเกษม

เกียรติบัตร

9

ฝึกอบรมการพัฒนาระบบข้อมูลการรายงานการจำแนกสถานศึกษา

5 ก.ค.51

โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัย

เกียรติบัตร

10

พนักงานวิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ

13-14 ส.ค.51

โรงแรม เอส ดี อเวนิว

เกียรติบัตร

11

ค่ายคุณธรรม จริยธรรม

25-26 ก.ย.51

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เกียรติบัตร

12

การวิจัยในชั้นเรียน

24 มี.ค.52

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เกียรติบัตร

13

การสร้างสื่อการสอนด้วย Captivate 3.0

14-15 ส.ค.52

โรงเรียนทวีธาภิเษก

เกียรติบัตร

14

อบรมเชิงปฏิบัติการ ประกอบเครื่องและระบบเครือข่าย

8-9 ต.ค.52

โรงเรียนกรุงเทพวิทยาการคอมพิวเตอร์

เกียรติบัตร

15

เป็นผู้ฝึกสอนและผู้ควบคุมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเด็กไทยคิดคล่องสมองดี

21-23 ธ.ค.52

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน

จ.ลพบุรี

เกียรติบัตร

16

อบรมผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร รุ่นที่ 37

24 มี.ค.-

29 เม.ย.53

ค่ายฝึก นศท. เขาชนไก่

จ.กาญจนบุรี

เกียรติบัตร

17

การซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

1 ก.ย.53

โรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์

เกียรติบัตร

18

เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ E-Training

9 ธ.ค.53

www.utqonline.in.th

เกียรติบัตร

19

เข้าร่วมโครงการ Pre-Business Computer รุ่นที่ 1 หลักสูตร WebDesign With Adobe DreamWeaver Cs3

18 ธ.ค.53

สถาบันสันติราษฎร์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์

เกียรติบัตร

20

โครงการพัฒนาบุคลากร

14-18 มี.ค.54

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เกียรติบัตร

21

ฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

9-13 พ.ค.54

สพฐ. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

เกียรติบัตร

22

สอบผ่านการศึกษาอบรมในวิชาคอมพิวเตอร์ ระดับดีมาก

9-13 พ.ค.54

สพฐ. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วุฒิบัตร

23

ENGLISH  BEYOND TOMORROW,  PREPARING FOR  THE  ASEAN COMMUNITY

22 มี.ค.55

โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

เกียรติบัตร

24

e-Training หลักสูตร รายวิชาUTQ – 2131 การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ : การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ

25 เม.ย.55

www.utqonline.in.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วุฒิบัตร

25

e-Training หลักสูตร รายวิชาUTQ – 2104 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี : คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

30 เม.ย.55

www.utqonline.in.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วุฒิบัตร

26

e-Training หลักสูตร รายวิชาUTQ – 105 การบูรณาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อยกระดับการเรียนการสอน

9 พ.ค. 55

www.utqonline.in.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วุฒิบัตร

27

ได้เข้าฝึกอบรมพัฒนาคุณภาพด้วยระบบ e-Training และผ่านเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรม ประจำปีการศึกษา 2555

หลักสูตรรายวิชาเฉพาะ วิชาเลือกตามภาระงาน และหลักสูตรวิชาเลือกทั่วไป ตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ

9 พ.ค. 55

www.utqonline.in.th

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วุฒิบัตร

28

Strengthening Teachers Capability In the use of  ICT

7-11 พ.ค.55

Nanyang Polytechnic . Singapore

วุฒิบัตร

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s