ประวัติส่วนตัว

DSC_0054

นายวิทูลย์    งามขำ

ตำแหน่ง  ครู  วิทยฐานะ ชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา จังหวัดลพบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 

 

ระวัติส่วนตัว

 เกิดเมื่อวันที่      18  มิถุนายน  2523

บิดาชื่อ           นายวิระ   งามขำ         อาชีพ  เกษตรกรรม

มารดาชื่อ         นางดำ    งามขำ          อาชีพ  เกษตรกรรม

ที่อยู่ปัจจุบัน     บ้านเลขที่  200/185 ตำบลลำนารายณ์   อำเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี 15130

เบอร์โทรศัพท์    086-0908475

E-mail:  krutoon@chaiwit.ac.th

เริ่มรับราชการ   วันที่ 1 ธันวาคม 2548

ประวัติทางการศึกษา

ที่

ระดับการศึกษา

จากสถาบัน

ปี พ.ศ.

ผลการเรียนเฉลี่ย

1

ประถมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนบ้านเขารวก  จ.ลพบุรี 2530-2535

2

มัธยมศึกษาปีที่  3 โรงเรียนหนองรีวิทยา   จ.ลพบุรี 2536-2538

2.9

3

มัธยมศึกษาปีที่  6 โรงเรียนหนองรีวิทยา   จ.ลพบุรี 2539-2541

2.73

4

ปริญญาตรี(คบ.) สถาบันราชภัฏเทพสตรี   จ.ลพบุรี 2542-2545

3.46

 

ประวัติการทำงาน

ที่

ตำแหน่ง

สถานที่

ปี พ.ศ.

1

ลูกจ้างชั่วคราว โรงเรียนแก่งคอย  จ.สระบุรี

2547

2

ครูเอกชน โรงเรียนราชวัตรวิทยา  เขตดุสิต จ.กรุงเทพฯ

2548

3

ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์   จ.กรุงเทพฯ

1   ธ.ค. 2548

4

ครู   คศ.1 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์   จ.กรุงเทพฯ

21   มี.ค.2551

5

ครู   คศ.2 โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา  จ.ลพบุรี

1   มิ.ย.2555

 

Advertisements