การเขียนโปรแกรม VB 2010

โครงสร้างรายวิชาการเขียนโปรแกรม 1

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

สาระสำคัญ

เวลาเรียน

(ชั่วโมง)

น้ำหนัก

คะแนน

  1 แนะนำโปรแกรม Microsoft Visual Basic
  1. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม  Microsoft Visual Basic 2010

วิชวลเบสิก (Visual   Basic) เป็นโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับสร้างหรือพัฒนาโปรแกรมใช้งานบนวินโดวส์ วิชวลเบสิก เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง   ใช้งานง่าย  เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น

8

10

  2 หลักการเขียนโปรแกรม
  1.   นักเรียนสามารถอธิบายหลักการเขียนโปรแกรม   วิชวลเบสิกได้

การเขียนโปรแกรม Visual   Basicอาศัยหลักการพัฒนาโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ที่สามารถนำโครงสร้างที่สร้างไว้แล้วมาใช้ซ้ำ โดยไม่จำเป็นต้องสร้างขึ้นมาใหม่ ทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการพัฒนาโปรแกรมได้ และยังใช้หลักการเขียนโปรแกรมแบบ Event   Driven Programming  โปรแกรมจะทำงานตามเหตุการณ์ (Event) ที่เกิดขึ้น

10

10

  3 ชนิดข้อมูลและตัวแปร
  1.   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายความหมายชนิดของข้อมูลและประเภทของตัวแปรได้
ชนิดข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกับ Visual   Basic  แบ่งเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้1.      ชนิดข้อมูลแบบเลขจำนวนเต็ม

2.      ชนิดข้อมูลแบบเลขทศนิยม

3.      ชนิดข้อมูลแบบตัวอักษร/ข้อความ

4.      ชนิดข้อมูลอื่นๆ เช่น วันที่ เวลา ตรรกศาสตร์

10

10

สอบกลางภาค

1

20

  4 คำสั่งควบคุมการทำงาน
  1.   นักเรียนสามารถเขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่งควบคุมทิศทางการทำงานในรูปแบบต่างๆ   ได้
คำสั่งที่ใช้ในการตัดสินใจเลือกทิศทางการทำงานของโปรแกรม

18

10

  5 โครงงานคอมพิวเตอร์
  1.   นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและนำเสนอเป็นโครงงานคอมพิวเตอร์ได้
โครงงานคอมพิวเตอร์   เป็นกิจกรรมอิสระที่ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ โดยใช้ทักษะ ตลอดจนประสบการณ์ของผู้เรียนด้านคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ในการแก้ปัญหาต่างๆ

12

20

 

สอบปลายภาค

1

20

 

รวม

20

100

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s